#ஜோ

#ஜோ
ஜோஸ்
ஜனவரி 11, 2019 04:57 பிப
> > > > காலமெல்லாம் காத்திருப்பேன்………. வாலிப வயதின் மறுபக்கம் அறியத் தந்தவன்! இன்பத்தின் எல்லை வரை அழைத்து சென்றவன்! தனிமையிலும் என்னுள் கலந்து இனிமையாக்கியவன்! இமை மூடும்பொழுதும் தனது குறும்பால் ...
ஜோஸ்
ஜனவரி 11, 2019 04:52 பிப
விழியெட்டு தூரம் வரையிலும் வழியெங்கும் வலிகளே நிறைந்திருக்கின்றது  என் வாழ்வில்! வழிகளில் அல்ல வலிகளிலேயே பயணிக்கின்றேன் எனக்கான புதிய மாற்றத்தினை தேடியே! முயற்சிகளெல்லாம் வெற்றியில் ...
மேலும் தரவேற்று