திருமந்திரம்

திருமந்திரம்
None
poomalaipalani
ஜூன் 26, 2014 04:03 பிப
திருமூலரும் திருமந்திரமும் - உபதேசம் 19தகுதி நிர்ணயம்தான் பக்குவப்பட்டுவிட்டதாய் நம்புகிறான் சீடன் " உனக்கு இன்னும் பக்கவம் வரவில்லை" என்கிறார் குரு. பக்குவம் என்பது தகுதியாதல் - ஏற்றநிலை அடைதல், ...
poomalaipalani
ஜூன் 24, 2014 10:27 முப
திருமூலரும் திருமந்திரமும் - உபதேசம் 18அண்ணலின் அருளால் ஆகிறவைசிவனது அருள் சேர்ந்தால்செல்வங்கள் வாய்க்கும், அவனது அருளிருந்தால் நல்ல ஞானம் உண்டாகும், பெருந்தன்மை உண்டாகும், சிவமாம் பெருவாழ்வு உண்டு ...
poomalaipalani
ஜூன் 23, 2014 09:48 பிப
திருமூலரும் திருமந்திரமும் - உபதேசம் 17தவத்தின் பயன்தவம் என்றால் விரதம், மனதின் நற்குணம் மூன்றில் இராசத குணத்தில் ஒன்றாகவும், சாத்துவிக் குணத்து ஒன்றாகவும் இது இடம் பெற்றது இராசதத்தில் கூறப்படும் ...
poomalaipalani
ஜூன் 13, 2014 01:34 பிப
திருமூலரும் திருமந்திரமும் - உபதேசம் 15 சைவ சாதனங்கள்சரியை, கிரியை யோகம் ஞானம் இவை இறைவனை அறியவும் அடையவும் உதவும் சாதனங்கள்.சரிளையாளர்கள் நாடு நகரந்தோறும் கோவில்களைத் தேடிச் சென்று இறைவனை ...
மேலும் தரவேற்று