பாரதிதாசன்

பாரதிதாசன்
ஆய்க்குடியின் செல்வன்
செப்டம்பர் 18, 2012 12:24 பிப
பைந்தமிழ்த் தேர்ப்பாகன் அவனொரு செந்தமிழ்த் தேனீ, சிந்துக்குத் தந்தை! குவிக்கும் கவிதைக்குயில்! இந்நாட்டினைக் கவிழ்க்கும் பகையைக் கவிழ்க்கும் கவிமுரசு! நீடுதுயில் நீக்கப்பாடி ...
ஆய்க்குடியின் செல்வன்
செப்டம்பர் 18, 2012 12:22 பிப
கனியிடை ஏறிய சுளையும் – முற்றல் கழையிடை ஏறிய சாறும் பனிமலர் ஏறிய தேனும் – காய்ச்சுப் பாகிடை ஏறிய சுவையும் நனிபசு பொழியும் பாலும் – தென்னை நல்கிய குளிரிள நீரும் இனிய என்பேன் எனினும் – ...
மேலும் தரவேற்று