கனிணி காதல்

கனிணி காதல்
தமிழரசி ர
மார்ச் 04, 2012 01:44 பிப
ஹட்வாரய் நீ சாவ்ட்வாரய் நான்... அன்பே.. என்னால் நீ பாதிக்கப்பட்டால் உதிரி பாகங்களாய் கொண்டு உன்னை சரி செய்து விட்டுகிறார்கள் ஏன் என்றால் நீ ஹட்வர்...(hardware) நாணோ சாவ்ட்வர்(software) உன்னால் ...
மேலும் தரவேற்று