புதிய பதிவுகள்

கா.உயிரழகன்
November 17, 2018 05:01 பிப
பொய்யைச் சொல்லிப் போட்டு - அதை மெய்யென ஒப்புவிக்க முயலுவதால் உளநோய் தான் கிட்ட நெருங்குமே! மெய்யைச் சொல்லிக் கொண்டேயிரு ஒரு நோயும் உன்னை நெருங்காதே!   பொய்யைச் சொல்ல வைத்தது 'நான்' என்ற முனைப்பு ...
சோலை..! CSR..!
November 12, 2018 09:42 பிப
மேகத்தை கிளித்துக்கொண்டு சீரிப்பாயும் சூரியகதிர் போன்றதே ரெளத்திரம்..!
சோலை..! CSR..!
November 12, 2018 09:28 பிப
வேம்பூவிலும் சிறு தேன்துளி உண்டு, அதை   உன்னாது நுகர்ந்து செல்லும் பொன்_வண்டு _________நீயே சகி..!
சோலை..! CSR..!
November 12, 2018 09:17 பிப
மலையை கொஞ்சி கொஞ்சி கவரும் பனிமூட்டம் போன்றதே, அன்பு..!
மேலும் தரவேற்று