தமிழ் தட்டச்சி

[* Press F9 key to switch between Tamil and English]

ஒருங்குறி (Unicode) தமிழ் எழுத்துக்கள் அட்டவணை

உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் கிரந்த எழுத்துக்கள்
அ - a
ஆ - aa, A
இ - i
ஈ - ii, I
உ - u
ஊ - uu, U
எ - e
ஏ - ee, E
ஐ - ai
ஒ - o
ஓ - oo, O
ஔ - au
ஆய்த எழுத்து
ஃ - q
 
க் - k, g
ங் - ng
ச் - c, s
ஞ் - nj, X
ட் - t, d
ண் - N
த் - th, dh, T
ந் - w, n-
ப் - p, b
ம் - m
ய் - y
ர் - r
ல் - l
வ் - v
ழ் - z
ள் - L
ற் - R
ன் - n
 
ஜ் - j
ஷ் - sh, ch, Z
ஸ் - S
ஹ் - h
க்ஷ் - ksh, kch, kZ
ஸ்ரீ - Srii
இந்த வகை தட்டச்சியில் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் ammaa என தட்டச்சினால் அது தமிழில் 'அம்மா' என பதியும். இதே தமிழ் நண்பர்கள் தளத்தில் மற்ற எல்லா உள்ளீட்டுப்பெட்டிகளிலும் நீங்கள் இதே போன்று தமிழில் தட்டச்ச முடியும்.

This is the demo page of Kanni IME Transliteration JavaScript Library You can use this Unicode converter typing tool to your own websites. It is Free.
Drupal typing module: Indic Script. Use this module to include this Unicode typing library to your Drupal websites.