தமிழ் கவிதைகள்

KalpanaBharathi
May 31, 2016 10:05 பிப
சோலை வண்டிற்கு சுவை மலர்த் தேன்  சோம்பிக் கிடப்பவனுக்கு சுடர் தமிழ்த் தேன்  மழலை முத்தம் தாய்க்குத் தேன்  காதலில் கற்பிலும் களவிலும் இதழ்த் தேன்  கவிதையில் கவிஞனின் சொல் தேன்  தேனில் உயர்ந்தது ...
கவிபாலகன் ஷா-ர-தீ
May 31, 2016 05:15 பிப
"என்னுள்ளே வாசம் தந்தாய் கண்ணுள்ளே நேசம் வைத்தாய் கரை திரும்பிய படகாய் என் காதல் கரை ஒதுங்கிய நுரையாய் நானும்.. என்னவென்று என்னை வென்றது என்னவென்று நான் சொல்வது தாவென்று தாரகை கேட்டது ...
மேலும் தரவேற்று