அன்பு கவிதைகள்

படபடப்பு துடிதுடிப்பு padapadappu thudithudippu

manoranjan's படம்
!
" உன் கண்களில் தான் 
பூகம்பமா இல்லை 
என் இதயத்தில் தான் பூகம்பமா 

ஆயுள் முழுவதும் aayuL muluvathum

manoranjan's படம்
!
" உன் நினைவுகளை மட்டும் 
சுமந்துக்கொண்டு இருக்கும் நான் 
உன்னை ஆயுள் 

அதிகபடியான அன்பு athigapadiyaan anpu

manoranjan's படம்
!
" நீ என் மேல் வைத்துள்ள 
அதிகபடியான அன்பால் தான் 
உன்னை எந்த நேரத்திலும் 

உன்னை கானாத நேரம் unnai kaanaatha neram

manoranjan's படம்
!
" உன்னை கானாத நேரம் எல்லாம் 
உருக்கமும் புழுக்கமும் தான் மிஞ்சிகிறது 

உன்னை சுவாசித்த பிறகு unnai suvaasiththa piRaku

manoranjan's படம்
!
" சுவாசிக்க சுவாசம் இன்றி தவிக்கிறேன் 
நீ சென்ற நேரத்தில் இருந்து 

என் மௌனத்திற்கு காரணம்en maunaththiRku kaaraNam

manoranjan's படம்
!
" என் மௌனத்திற்கு காரணம் 
உன் கண்களா தான் இருக்கும் 
ஏன் எ

கோபம் கொண்ட கண்கள் koopam koNda kaNgal

manoranjan's படம்

[ கோபம் கொண்ட கண்கள் koopam koNda kaNgal ]
!
கோபம் கொண்ட 
சுழனலம் உள்ள கண்களுக்கு மத்தியில் 
சுழனலம்

கண்களை ஏங்க வைக்காதே kaNkalai eenga வைக்காதே

manoranjan's படம்

[ கண்களை ஏங்க வைக்காதே kaNkalai eenga வைக்காதே ]
!
எப்போழுதும் உன் உதடு மட்டும் தான் 
மௌனம் சாதிக்கும் 

தவிக்க விடும் கண்கள் thavikka vidum kaNkal

manoranjan's படம்

[ தவிக்க விடும் கண்கள் thavikka vidum kaNkal ]
!
என்னை பார்ப்பதையே மறந்த உன் கண்கள் 
எப்போழும் தவிக்க விடும் கண்கள் 

Subscribe to அன்பு கவிதைகள்