தமிழ் கவிதைகள்

KalpanaBharathi
பிப்ரவரி 12, 2016 04:06 பிப
காதல் என்பது வலி கவிதை என்பது மொழி வலியுடன் மொழி சேர்ந்தால் கவிதை ஒரு அனுபவம் தோழி ! ~~~கல்பனா பாரதி~~~
செல்வா
பிப்ரவரி 12, 2016 12:48 முப
  வாழ்ந்த கால வசந்த காலங்கள்  வலிய வந்து வருட  தேய்ந்த சில நினைவுகள்  தெள்ள தெரியும் முழு நிலவாய்  மெல்ல தூண்டும் புரியா உணர்வுகள்  சொல்ல முடியா தவிப்புக்கள்  செல்ல நினைக்கும் அதன் இடம்  காலம் ...
செல்வா
பிப்ரவரி 12, 2016 12:39 முப
  அள்ள குறையா ஆசைகள்  மெல்ல எகிறும் தேவைகள்  சொல்ல இயலா குறிக்கோள்கள்  சொல்லில் அடங்கா கனவுகள்  எல்லாம் எனை மாற்றும் கலவைகள்  வெல்ல கொள்ள நோக்கங்கள்  வேகம் செல்ல ஊக்கங்கள்  சொல்ல சொல்ல ...
செல்வா
பிப்ரவரி 12, 2016 12:37 முப
நான் ஒரு சராசரி  செய்வதோ மனதில் பட்டது சரி  பண்செய்ய எனக்கென்று ஒரு முறை  இருந்தும் உள்ளதோ என்னுள் சில குறை  வளர்த்தேன் என்னுள் பல அரண்  இடையில் ஏனோ சில முரண்  காரணம் நான் ஒரு சராசரி  செய்வதோ ...
மேலும் தரவேற்று