தமிழ் கவிதைகள்

KalpanaBharathi
ஜூன் 01, 2016 08:53 முப
கடைசியில்  கங்கையில் மூழ்கி எழுந்து புனிதம் ஆகிவிட்டோம் என்ற நிம்மதியில் கங்கைக் கரையினில் நடந்தாள் வேசி ! பல வேசிகளைப் புணர்ந்து வாழ்நாளெல்லாம் இன்பம் துய்த்து வாழ்ந்தவன் கங்கையில் ...
KalpanaBharathi
May 31, 2016 10:05 பிப
சோலை வண்டிற்கு சுவை மலர்த் தேன்  சோம்பிக் கிடப்பவனுக்கு சுடர் தமிழ்த் தேன்  மழலை முத்தம் தாய்க்குத் தேன்  காதலில் கற்பிலும் களவிலும் இதழ்த் தேன்  கவிதையில் கவிஞனின் சொல் தேன்  தேனில் உயர்ந்தது ...
மேலும் தரவேற்று