தமிழ் பதிவுகள்

நமது களம்
ஏப்ரல் 20, 2020 07:36 பிப
கருத்த மேகம் கணகணன்னு இடி இறக்க காத பொத்தி வச்சாலும் வெட்டுற மின்னலு விலகியா போகும்!   கொட்டுற மழையில கூடு சாஞ்ச நிலையில கூவத்தான் சத்து இருக்குமா குயிலுக்கு!   கோட்டை கட்டி வாழ்ந்த ...
நமது களம்
ஏப்ரல் 15, 2020 08:29 பிப
"தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லையெனில்" கரம் கோப்போம்! உணவளிப்போம்! உங்களால் இயன்ற உதவியைச் செய்யக் கரம் கூப்பி அழைக்கிறோம்! 🙏 அன்பைப் பகிர்வோம்!💝 | இயன்றதைச் செய்வோம்!👍 | இல்லாதவர்க்கே!🤝
மேலும் தரவேற்று