சேர்ந்திட வேணுமடி

ஆர் எஸ் கலா
May 29, 2020 07:48 பிப


மல்லிப் பூவா அல்லிப் பூவா
இல்லை நீ கள்ளிப் பூவா
நெல்லிப் பூவா கசப்பூட்டும் 
வேப்பம் பூவா? யாரடி நீ மோகினி/
யாராயினும் என் தேவதை நீயெடி/

உன்னோடு கொஞ்சம் 
கொஞ்சம் கொஞ்சிப் பேசிட ஆசையடி /
கொஞ்சும் தமிழில் கெஞ்சிப்
பேசிட ஆசையடி/
ஐந்து விரலும் பற்றி 
அணைத்தபடி பேசிட ஆசையடி/
மஞ்சம் போட்டு நெஞ்சம் 
குளிரப் பேசிட ஆசையடி/

ஆடாதோடாப் பூவே 
வாடாமல்லிப் பூவே
 நீ என் தோள் சேர்ந்திட வேணுமடி/