விடிவு தோன்றிடுமா

ஆர் எஸ் கலா
May 28, 2020 06:07 பிப


இருண்ட பாதையில் உருண்டு ஓடும் 
நம் காதலுக்கு விடிவு தோன்றிடுமா ?
இதயறையில் விழித்திருந்து ஏங்கும் நம் 
ஆசைக்கு ஓர் விடிவு தோன்றிடுமா ...?

தவிப்போடும் துடிப்போடும் 
எதிர் காலக் கனவுகளோடும் 
கலங்கும் விழிக்கு விரைந்து 
முடிவோடு விடிவொன்று தோன்றிடுமா ?

இரு கரம் சேர்த்து இருவரும் 
ஒன்றாக வலம் வர காத்திருக்கும் 
மனசுக்கு அழகிய விடிவு தோன்றிடுமா .?