ஆறறிவு மனிதா

ஆர் எஸ் கலா
May 28, 2020 02:47 பிப


சாதி என்ன சாதியெட மனிதா /
சாதியை தூக்கிக் கொள்வோர் 
மடையர்களடா மனிதா/
சாதியால் நீ சாதித்தவை 
எவையெடா மனிதா/
சாவின் விளிம்பிலும் நீ சாதி பார்த்திடலாமோ மனிதா/
உன் மனசாட்சியைக் கேட்டுச்
சொல்லடா/
சாதிக்குள்ளே பூத்திருக்கும்  
ஆறறிவு  மனிதா/