விரைந்து வா மாமா

ஆர் எஸ் கலா
May 28, 2020 02:30 பிப


கொத்தோடு முல்லை 
பூத்திருக்கு மாமா./
தொட்டுப் பறித்திட வா மாமா./
குலையோடு மாங்காய் 
காத்திருக்கு மாமா./
கிளைக்கு வலிக்காமல் 
பறித்திட வா மாமா./

கலையோடு கன்னி 
காத்திருக்காள் மாமா./
கட்டுடல்லைக் 
கொண்டு வா மாமா./
கரும்பாக இனித்திடும் 
இதழ் இருக்கு மாமா./
எறும்பாக 
சுவைத்திடவே நீ வா மாமா./

அங்கெமெல்லாம் தங்கமாய் 
மின்னுது மாமா.;
ஆங்காங்கே மச்சம் 
எண்ணிட வா மாமா./
பப்பாளிக் கன்னம் போர் 
தொடுக்கிறது மாமா./
முத்தச் சண்டை 
போட்டிட நீ வா மாமா./

கசங்காத பட்டுச்சேலை 
சிணுங்கியபடியே மாமா./
கசக்கிப் போட்டிடவே நீ வா மாமா./
இளமைக் காதல் 
பதவி கேட்கிறது மாமா./
தாலிப் பந்தம் 
ஒன்று கொடுத்திடு மாமா./

புரியாத பாடம் 
அறிந்திட ஏக்கம் மாமா./
புரிந்திடும் படி 
சொல்லிட வா மாமா./
முடியாத இரவும் 
அணையாத விளக்கும் மாமா./
பிடிவாதம் பிடிக்கிறது 
படியேறி விரைந்திடு மாமா./