இப்படிக்கு அண்ணன்

சிவன்
May 15, 2020 12:20 முப
கண்ணிமைக்கும் நேரமதில் உன்னை நினைத்திட்டேன்

மூச்சுக் காற்றாகி போனதால் உயிர் பிடித்திட்டேன்

உன்னைக் கண்ட பொழுதினில் இமை மலர்ந்திட்டேன்

சேய்யாக உன்னை எண்ணி அகம் மகிழ்ந்திட்டேன்

நமக்கிங்கு பிறப்பொன்று வேறாகி போயினும்

இறப்பொன்று வரும் வரை ஓர் உயிராக வாழ்கிறோம்.