#உணவுப்பாலம் | கொரோனா துயர் துடைப்பு நிதி திரட்டும் திட்டம்!

நமது களம்
ஏப்ரல் 15, 2020 08:29 பிப
"தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லையெனில்"
கரம் கோப்போம்! உணவளிப்போம்!

உங்களால் இயன்ற உதவியைச் செய்யக் கரம் கூப்பி அழைக்கிறோம்! 🙏

அன்பைப் பகிர்வோம்!💝 | இயன்றதைச் செய்வோம்!👍 | இல்லாதவர்க்கே!🤝