இனிய தைப்பொங்கல் வாழ்த்துகள்

கா.உயிரழகன்
ஜனவரி 14, 2020 10:49 பிப
தமிழாண்டின் நல்முதல்நாள் நம்பகல வன்திருநாள்
தைப்பொங்கல் வாழ்த்து உமக்கு!  
                                     (இரு விகற்பக் குறள் வெண்பா)

உலகத் தமிழருக்குத் தான்
புத்தாண்டுத் திருநாள்!
உழவரின் உற்ற தோழன் தான்
பகலவனுக்குத் திருநாள்!
ஒற்றுமையாகத் தமிழர் வாழத் தான்
தைத்திருநாளில் பொங்கல் பொங்கி
வாழ்த்துப் பகிருவோம் வாரீர்!