ஆரோக்கியமான விவாதம் ‍‍‍ஒரு விளக்கம்

Yin Yang
ஜனவரி 05, 2020 04:21 பிப
1. விஷயங்களை பற்றியது  
2.சம்பவங்களை பற்றியது 
3. மனிதர்களை பற்றியது 

youtu.be/5eKXa98DsrU