#தேர்தல் 2019: தமிழ்நாட்டு மகளிர் எதிர்பார்ப்பு என்ன? (1) | காணொலித் தொடர்

நமது களம்
ஏப்ரல் 16, 2019 08:34 பிப
ங்களுக்குத் தெரியுமா? தமிழ்நாட்டு வாக்காளர்களில் 50% அதிகமானோர் பெண்கள். சமூகத்தில் சரிபாதிக்கும் மேலான பங்களிப்பை நல்கும் மகளிர் இனம் நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்குப் பின் அமையவிருக்கும் புதிய அரசிடம் எதிர்பார்ப்பது என்ன என்று பெண்களிடம் ஒரு கண்ணோட்டம் நடத்தியது நமது களம். அவை ஐந்து காணொலிகளாக வெளியிடப்பட்டுள்ளன. முதல் பாகம் இங்கே!


பாருங்கள்! பகிருங்கள்!