காதல் கோளாறு...

மல்லி...
ஏப்ரல் 11, 2019 03:10 பிப
        தொலைப்பேசி துண்டித்தப்
                     பிறகும்
            உன் வார்த்தைகள்
            கேட்டுக் கொண்டே
                   இருக்கிறதே...
       என் காதில் கோளாறா...?
                         காதல் கோளாறா...?