சுகமான சுமை...

மல்லி...
ஏப்ரல் 10, 2019 07:55 பிப
               பிரசவிக்க மனமில்லை...
        பத்து மாதங்களையும்
                               தாண்டி..
              சுமக்கிறேன் தோழி
                           உன்னை
           என் இதய கருவறையில்..
                  பல வருடங்களாய்..