ஆங்கில வழியில் படித்தும் ஏன் இல்லை நமக்குப் போதுமான ஆங்கில அறிவு? #தாய்மொழி_நாள் சிறப்புப் பதிவு! 👇🏽👇🏽

நமது களம்
பிப்ரவரி 21, 2019 03:30 பிப
ஆங்கில வழியில் படித்தும் ஏன் இல்லை நமக்குப் போதுமான ஆங்கில அறிவு?
#தாய்மொழி_நாள் சிறப்புப் பதிவு! 👇🏽👇🏽

namathukalam.com/2019/02/why-Tamils-are-not-efficient-in-English.html

#தாய்மொழித்திருநாள் | #தாய்மொழிநாள் | #தாய்மொழிதினம் | #தமிழ் | #தமிழ்மொழி | #தமிழ்வாழ்க | #உலகத்_தாய்மொழி_தினம் | #உலக_தாய்மொழி_தினம் | #உலகதாய்மொழிதினம் | #உலக_தாய்_மொழி_தினம் | #தாய்மொழி | #MotherLanguageDay #MotherTongueDay