இதயம்!

சசிப்ரியன்
பிப்ரவரி 19, 2019 11:38 பிப
பெண்ணே நான் உன்னை  என்
 இதயத்தில் வைதிருகிறேன்!
 என் இதயம் துடிக்கும் போது!!
 வழித்தால்   சொல் என்!!!
இதயதுடிபையும் நிறுத்தி
                                 விடுகிறேன்!!!!!