நினைவுகள்!

சசிப்ரியன்
பிப்ரவரி 14, 2019 05:02 பிப
பெண்ணே உன்னை மறக்கவில்லை
                                           நினைப்பதற்கு!!
என்  நினைவாகவே  இருக்கிறாய்!!!