வாழ்க்கை !

சோலை..! CSR..!
ஜனவரி 26, 2019 06:54 பிப
பிறர் கருத்துகளை
வாழ்வாக கொள்வதை _ விட‌
பிறருக்கு கருத்து தெரிவிக்க
வாழ்வை மேம்படுத்துவது _ சிறப்பு..!