உன் தமிழடா!

தமிழாள்
டிசம்பர் 02, 2018 11:37 பிப
தமிழைக் கற்றவன் தமிழன்
இது நமது மொழியின் பெருந்ததன்மை. 
அனைத்து மொழிகளுக்கும் இல்லையடா, மடையனே!
இன்று வேற்று மொழியைக்
கற்கும் நீ
இழப்பது உன் மொழியை மட்டும் இல்லையடா.
உன் அடையாளத்தையும் அல்லவா!
விழித்துக் கொள்ளடா!