நண்பர்கள் நாள்

தமிழ் நண்பர்கள்
ஆகஸ்ட் 05, 2018 08:53 பிப
தமிழ் நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் 
நண்பர்கள் நாள் வாழ்த்துகள்!
நண்பர்கள் நாளில் - நாம்
நமது சூழலுக்கு நல்லவை செய்வோம்!
பயனீட்டிய மக்கள் தான்
எங்களை நல்ல நண்பர்கள் என்பார்கள்!