நீயின்றி நானேது

செநா
ஜனவரி 27, 2018 12:53 பிப
நீரின்றி உலகேது, 
நீயின்றி நானேது, 
நீயில்லா என்வாழ்வில் பொருள்யாது?
 
நித்தமும் உன்நினைவு என்னுள்ளே, 
நிழலும் வரமறுக்கிறது என்பின்னே, 

அன்பு மழை பொய்த்துவிட்டதா - ஏன் 
கண்ணீரால் காப்பாற்ற முயல்கிறாய்
என்னிதயத்தை, 
ஒர்துளி காணும் போதே இறந்துவிடும்
என்பதை மறந்துவிட்டயா, 

இதயம் கணத்துவிட்டதா - ஏன் 
இறக்கிவைத்துவிட்டாய் பெண்ணே? 
இறந்துவிடும் என்று தெரிந்தும் 
இரக்கமில்லையா , 

கண்ணில் தோன்றி கண்ணீரில் முடியும் 
காட்சியோட்டமா என்காதல்? 
கண்ணில் தோன்றி இதயத்தில் வாழும்
உயிரோட்டமே என்காதல், 

நீரில் வாழ்ந்த நம்மை 
நிலத்தில் தூக்கி எறிந்தவர் யார் பெண்ணே?
கவலையில்லை எனக்கு 
நம்காதல் மழையை கொண்டு 
நம்மை சேர்க்கும் பெண்ணே...........