என்னுள் நுழைந்தவளே.......

செநா
ஜனவரி 12, 2018 05:56 பிப
உனக்காக பிறந்தேனா!, 
எனக்குள்ளே நீ நுழைந்தாயே, 
ஏக்கங்கள் கண் காண்பது புரியலயா,, 
அன்பே!!..... 

தென்றல் உன்னை தீண்டும் நேரம், 
அந்தி மடி சாயும் காலம், 
உன்னை காண வருவேன், 
உன் கருவிழிக்குள் என்னை 
சிறை வைப்பாயா அன்பே!!!..... 

உன் அருகே நான் வந்து நின்று, 
உன் கையில் பூ ஒன்று தந்து, 
உன் கண்ணில் என்னை நானும் கண்டு, 
அன்பை சொல்வேன் ஏற்பாயா,, 
அன்பே!!!.......