இதயத்தில் ஓர்வானவில்

KalpanaBharathi
ஜனவரி 17, 2017 09:41 முப

இயந்திர  பேரிறக்கை தன்னை விரித்துயர்
வானில் பயணிக்கும் அற்புத நீள்விமானம்
மென்னிளம் புன்னகை தேனீர் பணிப்பெண்
இதயத்தில் ஓர்வான வில்


~~~கல்பனா பாரதி~~~
பலவிகற்ப இன்னிசை வெண்பா