மூன்று வரி கவிதை

கவிப்புயல் இனியவன்
டிசம்பர் 04, 2016 03:20 பிப
அதிகமாக காதல் வைத்தேன் ......
காதல் பைத்தியம் என்றார்கள்
அவளும் ஏற்று கொண்டாள்.....!!!

&
மூன்று வரி கவிதை 
கவிப்புயல் இனியவன் 

$$$

வெளியில் எத்தனையோ தடை ....
உள்ளே நீ என்னோடு பேசுவதால் ...
அத்தனை சுகத்தை காண்கிறேன் 

&
மூன்று வரி கவிதை 
கவிப்புயல் இனியவன்