பெண் பார்க்கும் படலம்

Rajalekshmi
October 21, 2016 11:05 பிப
இதயமே எத்தனை முறை இறந்து பிறந்தாய்.... ஒவ்வொரு காதலனையும் சந்திக்கும் தருணத்தில்..... அவனில்லை உன் கணவன் என்றறிந்து... பெண் பார்க்கும் படலத்தில்...