ஈட்டி எட்டு முழம் பாயும் பணம் பாதாளம் மட்டும் பாயும்.