முகவரி தந்த பாவலன் பாரதிதாசன்

பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்
ஏப்ரல் 29, 2016 05:14 முப
(29-4-16  இன்று பாவேந்தர்  பிறந்த நாள் )
முகவரி தந்த பாவலன் பாரதிதாசன்
பாவலர்  கருமலைத்தமிழாழன்
 
வரிகளிலே    முருகனையே   முதலில்  பாடி
----வளர்ந்திட்ட   அறிவாலே  பாதை  மாற்றிப்
பெரியாரின்   பகுத்தறிவை  நெஞ்சில்   ஏற்றுப்
----பெரும்புரட்சி   செய்தவர்தாம்   பாவின்  வேந்தர்
அரிதான   பாரதியின்   தாச   னாகி
----அடியொற்றி    அவரைப்போல்   எளிமை   யாக
உரிமைக்குக்    குரல்கொடுக்கும்    உணர்ச்சிப்    பாட்டால்
----ஊரினையே    மாற்றியவர்    பாவின்   வேந்தர் !
 
சாட்டையிலே   சொற்களினை    வீசி   மூட
----சாதிகளின்   தோலினையே   உரித்த   வர்தாம்
வேட்டெஃக   சொற்களிலே    தமிழை   வீழ்த்த
----வெறிகொண்ட    பகைவரினைச்   சுட்ட   வர்தாம்
கூட்டிற்குள்    இருந்தபெண்ணைக்     கல்வி     கற்கக்
----கூட்டிவந்தே    ஏட்டினையே    தந்த   வர்தாம்
பாட்டாளித்   தோழர்க்குத்    தோளாய்    நின்று
----பாட்டாலே    விடியலினை    விதைத்த    வர்தாம் !
 
தமிழாக மட்டுமிங்கே வாழ்ந்தி டாமல்
----தமிழுக்காய் வாழ்ந்தவனே பாரதி தாசன்
தமிழெங்கும் முன்நிற்கப் பாட்டின் மூலம்
----தலைநிமிரச் செய்தவனே பாரதி தாசன்
அமிழ்தென்று புகழ்ந்ததுடன் நின்றி டாமல்
----அனைவருக்கும் உணர்த்தியவன் பாரதி தாசன்
உமியாகத் தமிழ்ப்பகையை ஊத நெஞ்சில்
----உரந்தன்னை விதைத்தவனே பாரதி தாசன் ! 
 
சிங்கத்தின் முழக்கந்தான் தாசன் பாட்டு
----சிறுத்தையதன் பாய்ச்சல்தான் தாசன் பாட்டு
பொங்குகடல் வேகந்தான் தாசன் பாட்டு
----பொலிமின்னல் வீச்சுத்தான் தாசன் பாட்டு
வெங்கதிராய்ச் சுட்டெரிக்கும் பழம்மூ டத்தை
----வெண்ணிலவாய்க் குளிர்விக்கும் தமிழ்நெஞ் சத்தை
துங்கமணி போல்வந்த அவரின் பாட்டால்
----தூக்கத்தை விட்டெழுந்தார் தமிழ ரெல்லாம் !
 
கவிஞரெனும்    பரம்பரைதாம்      இவருக்   கன்றிக்
----கவியுலகில்    பெற்றவர்கள்    யாரு   மில்லை
புவிதன்னில்    புரட்சிப்பா    வேந்தர்    என்று
----புகழ்பெற்றோர்   இவரைப்போல்     யாரு   மில்லை
செவிகளிலே   நுழையுமிவர்     பாட்டைப்  போல
----செந்தமிழை    உயர்த்துமெந்த    பாட்டு   மில்லை
நவின்றிட்ட   இவர்பாட்டே    தமிழ   னுக்கு
----நாட்டினிலே   முகவரியைத்   தந்த   பாட்டு !
 
பாரதிபோல்   யாப்பினையே   சீர்தி   ருத்திப்
----பாமரர்க்கும்   புரியுமாறு   கவிதை   நெய்தோன்
ஊரதிரக்    கருத்தினிலே   புரட்சி   ஏற்றி
----உயர்குடும்பம்   உருவாகப்   பாப்பு  னைந்தோன்
சீரழிந்த    தமிழகத்தைத்    தமிழு   ணர்வை
----சீர்செய்யக்   கனல்தெறிக்கம்   பாபொ   ழிந்தோன்
வேரழிக்க   வந்தபிற    மொழிய   ழிக்க
----வெகுண்டெழுந்த    பாவேந்தர்   போல்நா  மெழுவோம் !