தமிழர்வாழ்வியல்கருவூலம் அறத்துப்பால். இல்லறவியல் புகழ் , Renown , La gloire. ( 231 - 240 )