எனதன்பன் பாரதிக்கு, நினைவஞ்சலி!!

சுந்தரேசன் புருஷோத்தமன்
செப்டம்பர் 11, 2015 02:45 பிப
 

எனதன்பன் பாரதிக்கு, நினைவஞ்சலி!! 


பாப்பாப் பாவென வளிநுகர்ப் பாவலன்
பாப்பாப் பாவினைப் பாடினன் மகிழ்வுடன்
தோப்பைத் தேடிய லைந்திடுங் காலதன்
போக்குக் கேவிடு வான்கவி பெறவே.


[ கலி விருத்தம் ]

+++++++++++++++++++++++++++++

பாமர மக்களைப் போலல்லாமல், என் பாரதியெனும் பாவலன்,
பா- பா-பா- என்றே மூச்சுக்காற்றைச் சுவாசித்தனன். அவன்,
எமது பிள்ளைகள் பாடி ஆடி மகிழ, பாப்பாப்பாட்டினைப்
பாடி மகிழ்ந்தவன்.

தேடல், உயர்வான கவிதையை அவன் எழுதுகோலுக்குத்
தேடித் தருவனவாகையால்,
தோப்பைத் தேடி அலைகின்ற அவனது கால்களை, அவற்றின்
போக்குக்கே போகுமாறு அவன் விட்டுவிடுபவன்.

+++++++++++++++++++++++++++++

சுந்தர் புருஷோத்தமன்
அன்புடன்,