மனங்கள் துளிர்க்கட்டும்..

V SUMITHRA
ஆகஸ்ட் 20, 2015 07:33 பிப

ஈரமான இலைகளில்

இதமான காற்றையும்

பிராண வாயுவையும் 

ஈரலைக் காக்க 

இதயத்தைப் பேண

பிரதிபலன் பாராது

பகிர்ந்தாய்

இதயங்களில் ஈரமில்லாது

போனதால்

இங்கே 

மரங்கள் மரித்து

கொண்டிருக்கின்றன

இன்னும் இதயங்களில்

நல்லவை துளிர்விடவில்லை

தளிர்கள் தழைக்க

மனங்கள் துளிர்க்கட்டும்