ஊடல், காதலுக்கு இன்பம்...!! :)

சுந்தரேசன் புருஷோத்தமன்
ஆகஸ்ட் 19, 2015 02:58 பிபஊடல், காதலுக்கு இன்பம்...!! 


உம்மென் றிருப்பா ளிதழ்திகழ் வெண்ணகை
வம்பே னெனவே திரையுடுக்கும் – அம்மியில்
செம்மிள காயுடஞ் சேர்த்து அரைபடும்
நல்மிள காயெரி வாள்.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++

’உம்’மென்று வாய்மூடி இருப்பாள்! 

வாய் அதரங்களினுள் திகழும் வெண்பற்கள்
(அல்லது அவை உகுக்கும் நகை), நமக்கேன் வம்பு என்று
உதட்டுத் திரையினுள்ளேயே அமைதியாக மறைந்திருக்கும்.

அம்மியில், சிவப்பு மிளகாயுடன் கருமிளகை சேர்த்து அரைக்க உண்டாகும் 
காரத்தைப் போல, அவளது கோபமும் விளங்கும் :) :)


+++++++++++++++++++++++++++++++++++
அன்புடன்,
சுந்தர் புருஷோத்தமன்.