எளிய வகையில் கணினி அறிவோம்: இயங்கு தளம் (Operating System)