மாட்டிறைச்சிக்கறி Beef Curry (இலங்கை முறைப்படி/ Sri Lankan)