பொன்னியின் செல்வன் - முதலாவது பாகம் - அத்தியாயம் 9. வழிநடைப் பேச்சு - கல்கி