பொன்னியின் செல்வன் - முதலாவது பாகம் - அத்தியாயம் 7. சிரிப்பும் கொதிப்பும் - கல்கி