பொன்னியின் செல்வன் - முதலாவது பாகம் - அத்தியாயம் 3. விண்ணகரக் கோயில் - கல்கி