தெரியுமா..?

நாஞ்சில்
May 16, 2013 03:02 பிப

புகை பிடிப்பவர்களில் பெரும்பாலோருக்கு தலைமுடி நரைப்பதில்லை..!

காரணம்...????

புகைபிடிப்பவர்கள் பெரும்பாலும் தலைமுடி நரைப்பதுவரை வாழ்வதில்லை..!!!

 

முகநூலில் சிதறிய முத்தில் பொறுக்கியது..!