தமிழை என்னுயிர் என்பேன்

ஆய்க்குடியின் செல்வன்
செப்டம்பர் 18, 2012 12:22 பிப
கனியிடை ஏறிய சுளையும் – முற்றல்
கழையிடை ஏறிய சாறும்
பனிமலர் ஏறிய தேனும் – காய்ச்சுப்
பாகிடை ஏறிய சுவையும்
நனிபசு பொழியும் பாலும் – தென்னை
நல்கிய குளிரிள நீரும்
இனிய என்பேன் எனினும் – தமிழை
என்னுயிர் என்பேன் கண்டீர்.

தொகுப்பு : பாரதிதாசன் கவிதைகளில் இருந்து