அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்

தமிழ்
ஜூன் 18, 2012 09:49 முப

அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்

ஒருவரது மனநிலையை அவரது முகத்தில் கண்டு அறியலாம். அவரது முக பாவனைகளை வைத்தே அவரது மனதில் எந்ன இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும்.

மனிதருக்கு முகபாவங்கள் அவரது மன எண்ணங்களை பொறுத்து அமையும்.