காதல்

Saravanan
ஜூன் 23, 2010 04:11 பிப
பூவின் இதழை விரித்து ‍ நீ உதிர்க்க வேனும் புதிய கருத்து எனக்கு தெரியும் அதன் எழுத்து ஆனால் உனக்கு தெரியுமா என்பது எனது பினக்கு.