மாறன்
ஜூன் 26, 2013 04:39 பிப
மாதா உட்ல் சலித்தாள் வல்லினையான் கால் சலித்தேன்நாத இருப்பையுர் வாழ் சிவனே இன்னோர் கருப்பையூர்வராமர் கா... காலன் வரும் முன்னே கண் பஞ்சைடையு முன்னேபால் உன் கடைவாய் படுமுன்னே மேல் விழுந்து உற்றார் ...
மாறன்
ஜூன் 26, 2013 04:18 பிப
வாவி எல்லாம் தீர்த்தம் மணல் எல்லாம் வெண்ணிறுகாவனங்கள் எல்லாம் கனநாதர் பூவுலகில் ஈது சிவலோகம் என்றேமெய் தவத்தோர் ஓதிடும் திருவொற்றியுர். பட்டினத்தடிகள்
மாறன்
ஜூன் 26, 2013 04:14 பிப
நட்புநாடு கடந்தும் தொடரும்..வீடு அடைந்தும் தொடரும்..உறவுகளில்...உண்மை நிலை.....
மேலும் தரவேற்று