தேன்மொழியன்
ஜூன் 29, 2020 08:15 பிப
*பூ! மீது பூ! வசிக்கும் பிரபஞ்சம்* உன் விரலும் என் விரலும் ஒன்று சேரும் போது உண்டாகும் வெப்பத்தை நெஞ்சம் தாங்கிடாது உன் குழலில் என் விரலை கொண்டு சேர்த்த போது உருவான சத்தங்கள் என்றும் ...
மேலும் தரவேற்று